26
Fri, Feb
0 New Articles

หน้าที่ของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม

Energy
Typography

หน้าที่ของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม ในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ผู้ที่เป็นเจ้าของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม มีหน้าที่ต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานดังต่อไปนี้

 

 

  1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานที่มีคุณสมบัติและจำนวนตามที่กำหนดใน กฎกระทรวงภายในเวลาที่กำหนด
  2. ต้องดำเนินการจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ การ จัดการพลังงานที่กำหนดในกฎกระทรวง
  3. ส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้ พพ. ภายในเดือน มีนาคมของทุกปี โดยต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้ตรวจสอบพลังงานที่ ได้รับใบอนุญาตจาก พพ.

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dede.go.th