26
Fri, Feb
0 New Articles

Safety Insulators

Safety Insulators
Typography

ฉนวนสำหรับงานความปลอดภัย (Safety Insulators)  การออกแบบไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน มุ่งเน้นผลด้านความปลอดภัยเป็นหลัก  

ตัวอย่างการใช้งานกับเเครื่อง shrink gate

 

ตัวอย่างการใช้งานกับเครื่องจักรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากความร้อน